دانشکده مهندسی پلیمر- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


آقای دکتر حمید گرمابی
ریاست دانشکده


پست الکترونیکی:
garmabiaut.ac.ir
تلفن:+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۸ 

 
 


آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین‌الملل دانشکده

پست الکترونیکی: Ebrahimiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۰ 

 


خانم دکتر عزیزه جوادی
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده


پست الکترونیکی: Ajavadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۰
 
 

 
 

 


آقای دکتر مجید کوه‌خیل
مدیر مالی و اداری دانشکده 


پست الکترونیکی: Alirezakaut.ac.ir

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۶

 


آقای دکتر مهدی رفیع زاده
مدیر گروه صنایع پلیمریزاسیون 


پست الکترونیکی: Mehdiaut.ac.ir

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۵
  
 


آقای دکتر ناصر محمدی
مدیر گروه صنایع پلیمر

پست الکترونیکی: mohamadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۶
 


خانم دکتر سعیده گرجی کندی 
مدیر گروه صنایع رنگ

پست الکترونیکی: s.gorjiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۳۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.1428.1876.fa
برگشت به اصل مطلب