دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند
معرفی مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 


 

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی قطعیاین مرکز بر روی سیستم های حمل و نقل هوشمند در شبکه جاده ای و در شهرها متمرکز می باشد. لطفا به آدرس های ذیل مراجعه فرمایید:
 

Novelties, Optimization and Redesigning of Cities

سیستمهای تصمیم یار در شهر هوشمند
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1457.2368.fa
برگشت به اصل مطلب