دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 


ناهید سیفی

مسئولیت: مسئول دفتر دانشکده
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۰ 

مژگان بیگلری

مسئولیت: تایپیست دانشکده
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۰ 

مهندس مجتبی ترکیان

مسئولیت: مدیر مالی اداری دانشکده
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵
۱۱
ایمیل: torkianaut.ac.ir


 

راضیه رمضانی

مسئولیت: کارشناس آموزش
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۹

Email:   raz۵۸aut.ac.ir

 

فاطمه قلی نژاد

مسئولیت: کارشناس آموزش
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۹

Email:   f.gholinejadaut.ac.ir

 


مهندس سمیرا مریخی

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۲

Emaiil:   mathgradaut.ac.ir

 

مهندس فاطمه قاسمی

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۵۰

Email:   fghasemiaut.ac.ir

 

مهندس فاطمه اسماعیلی

مسئولیت: مسئول مرکز کامپیوتر و وبسایت دانشکده
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۴

Email:    fesmaeliaut.ac.ir
esmaeeli.fgmail.com
 

محسن اسمعیلی برزی

مسئولیت: کارشناس پژوهشی
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۱

Email:    barziaut.ac.ir


 

مهندس مهدی معتمدی اصل

مسئولیت: کارشناس خدمات آموزشی (بین الملل)
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۶

Email:    mmotamediaut.ac.ir


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1465.2352.fa
برگشت به اصل مطلب