دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- گروه ریاضی محض
گروه آموزشی ریاضی محض

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 

دکتر سید منصور واعظ پور

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: vaezaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۶


 

دکتر بهروز بیدآباد

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: bidabadaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۵


 

دکتر عبدالرسول پورعباس

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: arpabbasaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۲


 

دکتر بهروز خسروی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: bkhosraviaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۹


 

دکتر داریوش کیانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: dkianiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۷


 
دکتر ناصر بروجردیان

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: broojerdaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۵

 

دکتر مسعود پورمهدیان


مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mpourmahdaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۴


 
دکتر فرهاد رحمتی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: frahmatiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۲

 

دکتر مرتضی میرمحمدرضائی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mmrezaaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۴


 

دکتر زینب اخلاقی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: z_akhlaghiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵
۸۷۶

 

دکتر شمیلا بیاتی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: bayatiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۶۹


 

دکتر مهدی رستمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: mrossaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۷


 

دکتر نازنین روشندل توانا

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: nrtavanaaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۱


 

دکتر سارا سعیدی مدنی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: sarasaeediaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۸


 

دکتر علیرضا مفیدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: mofidiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۵


 
دکتر بهزاد نجفی سقزچی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: behzad.najafiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۹


دکتر بیژن هنری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: honariaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۴




 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.2377.2345.fa
برگشت به اصل مطلب