دانشکده مهندسی صنایع- آزمایشگاه ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی
آزمایشگاه ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
برخی از عناوین مورد تحقیق در این آزمایشگاه عبارتند از: آنالیز فیزیولوژیک بدن، آنالیز انسان در محیط کار از دید ایجاد بهبود در سیستمها، استفاده از پارامترهای ماکرو جهت افزایش بهره‌وری مانند صوت، ارتعاشات، گرما، رنگ، نور ، آنالیز روابط انسان و ماشین، طراحی ابزار و وسایل دستی، آزمونهای فیزیولوژیک بدن، بهداشت صنعتی و آرگونومی انجام آزمونهای مربوط به توانایی فیزیکی انسان در محفظه محیطی و آنالیز آرگونومیک سیستمهای جنبی در خودروها.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.1375.1035.fa
برگشت به اصل مطلب