دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- مسئولین
مسئولین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
دکتر عباس احمدی
ریاست دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۵۴
ایمیل:
abbas.ahmadiaut.ac.ir



 
دکتر محمدجواد میرزاپور
معاون پژوهشی ،تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
mirzapourautaut.ac.ir , b.mirzapourgmail.com
شماره تلفن: : ۶۴۵۴۵۳۵۰
Telegram: ۰۰۳۳۶۲۷۴۱۴۴۳۹




 


دکتر مسعود ماهوتچی
معاون آموزشی دانشکده
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۸۷
ایمیل:
mmahootchiaut.ac.ir


 

دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی
رییس گروه تولید صنعتی
مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:
fatemiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۳۸۱



 

دکتر مریم اشرفی
رییس گروه مدیریت سیستم و بهره وری 
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
Ashrafi.mmaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۳۹۲


 

دکتر پویا حسین پور
رییس گروه مهندسی سیستم
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۹۶
ایمیل:
p.hoseinpouraut.ac.ir

 

مهندس حسین فهیمی فر
مسئول مالی و اداری دانشکده

پست الکترونیکی:
h.fahimifaraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۳۵۲







 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.1818.1352.fa
برگشت به اصل مطلب