اطلاعات تماسی

 | تاریخ ارسال: 1401/4/1 | 
سمت نام و نام خانوادگی مستقیم
رئیس مرکز آقای دکتر جهانگیریان ۶۴۵۴۲۲۷۷
معاون مرکز آقای دکتر اکبرپور شیرازی ۶۴۵۴۲۲۷۷
کارشناس مسئول خانم حاج حسنی ۶۴۵۴۲۲۷۷
کارشناس خانم مهندس طاعتی ۶۴۵۴۲۲۷۷
کارشناس خانم مهندس شفیعی ۶۴۵۴۲۲۷۷