فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
حامد آذرنوش
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
2
مختار آرامی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
3
بهروز آرزو
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
4
امیررضا آزادمهر
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن
5
فرهاد آزادی نمین
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
6
آزیتا آسایش
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
7
عسل آغاز
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
8
حسین آفریده
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
9
حسن آقائی نیا
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
10
حسین آقاحسینی نائینی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
11
جمشید آقازاده مهندسی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
12
سیدمجتبی آقامیرسلیم
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
13
سیدمصطفی آقامیرسلیم
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
14
حبیب آل ابراهیم دهکردی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
15
شهرام آهنجان
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
16
علیرضا ابراهیمی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
17
مرتضی ابراهیمی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
18
نبی اله ابوالفتحی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
19
سیدمحمد احدی سرکانی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
20
علی احمد پور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
21
محمدعلی احمدی پژوه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
22
امیر احمدی جاوید
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
23
مهدی احمدی نجف آبادی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
24
زاهد احمدی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
25
عباس احمدی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
26
محمد مهدی احمدی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
27
محمد احمدی
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری
28
مصطفی احمدی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
29
مهدی احمدی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی آب ومحیط زیست
30
زینب اخلاقی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
31
مهدی اخلاقی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی جامدات
32
امیرناصر اخوان
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
33
محمد ادریسی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی پتروشیمی
34
حامد ادیبی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
35
حجت اله ادیبی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
36
عبداله اردشیر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
37
عبدالرضا اروجعلیان مشهدی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی- محیط زیست
38
اسکندر اسفندیاری
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
39
اکبر اسفندیاری
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت
40
مهناز اسکندری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
41
تیمور اسلام کیش
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن
42
محمدرضا اسلامی خوزانی
گروه آموزشی زبانهای خارجه
گروه آموزشی زبانهای خارجه
43
ابوالفضل اسلامی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
44
محمدرضا اسلامی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
45
سید مجید اسماعیلی فر
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
46
مریم اشرفی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
47
مرتضی قلی اصانلو
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
48
علی اصغر اصغریان جدی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
49
اکبر اصفهانی پور
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
50
نازنین اعزاز شهابی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
اولین
قبلی
1
...