فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
ماسیس آبکاریانس
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
2
حامد آذرنوش
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
3
نزهت آذرنیا
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
4
مختار آرامی
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
5
بهروز آرزو
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
6
امیررضا آزادمهر
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
7
فرهاد آزادی نمین
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
8
آزیتا آسایش
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
9
عسل آغاز
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
10
حسین آفریده
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
11
حسن آقائی نیا
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
12
حسین آقاحسینی نائینی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
13
جمشید آقازاده مهندسی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
14
سیدمجتبی آقامیرسلیم
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
15
سیدمصطفی آقامیرسلیم
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
16
حبیب آل ابراهیم دهکردی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
17
شهرام آهنجان
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
18
علیرضا ابراهیمی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
19
مرتضی ابراهیمی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
20
مهدی ابراهیمی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
21
نبی اله ابوالفتحی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
22
سیدمحمد احدی سرکانی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
23
علی احمد پور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
24
محمدعلی احمدی پژوه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
25
امیر احمدی جاوید
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی تولید صنعتی
26
مهدی احمدی نجف آبادی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
27
زاهد احمدی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
28
عباس احمدی
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
29
محمد مهدی احمدی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
30
محمد احمدی
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری
31
مصطفی احمدی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
32
مهدی احمدی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی آب ومحیط زیست
33
زینب اخلاقی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
34
مهدی اخلاقی
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
35
امیرناصر اخوان
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
اعضای پیشکسوت دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
36
محمد ادریسی
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
37
حامد ادیبی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
38
حجت اله ادیبی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
39
عبداله اردشیر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
40
دکتر مهدخت ارشدی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
41
عبدالرضا اروجعلیان مشهدی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
42
اسکندر اسفندیاری
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
43
اکبر اسفندیاری
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت
44
مهناز اسکندری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال
45
تیمور اسلام کیش
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
46
محمدرضا اسلامی خوزانی
گروه آموزشی زبانهای خارجه
اعضای پیشکسوت گروه آموزشی زبان‌های خارجه
47
ابوالفضل اسلامی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
48
محمدرضا اسلامی
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
49
هرمز اسلامی
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
50
سید مجید اسماعیلی فر
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
اولین
قبلی
1
...