معرفی فوق برنامه

 | تاریخ ارسال: 1402/7/9 | 
  دانشــگاهها عــلاوه بــر کارکــرد و وظایــف آموزشــی و پژوهشــی وظایــف مهمــی در عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی برعهــده دارنــد کــه از جملــه مــی تــوان بــه نقــش فرهنــگ ســازی و جامعــه پذیــری اشــاره کــرد بــه عبــارت دیگــر اگرچــه دانشــگاه بــرای تولیــد دانــش و تربیــت افــراد متخصــص همــت مــی گمــارد و بــرای اشــتغال آینــده آنهــا در اجتمــاع تــلاش مــی کنــد ، امــا در دانشــجویان بایــد هنجارهــا ، ارزش هــا و باورهایــی درونــی شــود کــه بــا محیــط شــغلی آینــده آنهــا مناســبت داشــته باشــد و ایــن رفتارهــا و هنجارهــا ، چیــزی نیســتند کــه منحصــرا در کلاس هــای رســمی تحقــق پیــدا کننــد.
  بــا عنایــت بــه کارکردهــای پیــش گفتــه و جایــگاه ویــژه دانشــگاه در توســعه و پیشــرفت کشــور و بــا توجــه بــه اهمیــت فرهنــگ و نقــش انــکار ناپذیــر فعالیــت هــای فرهنگــی و فــوق برنامــه بــه عنــوان آمــوزش هــای غیــر رســمی در جــذب اســتعدادها ، شــکوفایی توانمنــدی هــا و افزایــش تجربیــات ســودمند دانشــگاهیان، اهمیــت و جایــگاه اداره فــوق برنامــه در هدایــت و ســاماندهی بــه فعالیتهــای فرهنگــی سیاســی اجتماعــی و هنــری بیــش از پیــش نمایــان مــی شــود.
اداره فوق برنامه و تشکلهای دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه های ذیل فعالیت می نماید:
 1. برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی سیاسی اجتماعی و هنری دانشجویان
 2. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی سیاسی اجتماعی و هنری دانشگاهیان
 3. ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری کانونهای دانشجویی
 4. برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با تشکلهای دانشجویی
 5. مطالعــه ،بررســی و شناســایی معضــلات فرهنگــی سیاســی اجتماعــی و هنــری دانشــگاهیان، نیازهــای فکــری مخاطبــان، زمینــه هــا وعلــل آســیب پذیــری و چــاره اندیشــی در مــورد راه حــل هــای مشــکات فرهنگــی.
 6. ایجــاد تســهیات لازم بــرای آشــنایی دانشــگاهیان بامظاهــر تمــدن و فرهنــگ دینــی و ملــی از طریــق فعالیــت کانونهــای فرهنگــی اجتماعــی
 7. زمینــه ســازی بــرای آشــنایی دانشــجویان و برقــراری ارتبــاط ایشــان بــا مجموعــه هــای علمــی ، فرهنگــی سیاســی اجتماعــی هنــری وآشــنایی بــا عالمــان ، اندیشــمندان و فرزانــگان.
 8. ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان.
 9. حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی سیاسی اجتماعی و هنری تشکل های دانشجویی
 10. تشکیل و حمایت از کانون های فرهنگی و هنری دانشجویی
 11. برگزاری مراسم مختلف تجلیل ، تکریم و یادواره دانشمندان و فرزانگان.
 12. برگــزاری برنامــه هــای مختلــف بــرای پــر کــردن اوقــات فراعــت دانشــگاهیان نظیــر کلاســهای آموزشــی، مســابقات فرهنگــی و هنــری اردوهــا ، نمایشــگاههای فرهنگــی و هنــری، جشــنواره هــا و...
 13. حمایت مادی و معنوی در حوزه فعالیت نشریات دانشجویی
 14. پیگیری درخواستها و نیازهای امور کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان.
 15. رسیدگی به تقاضای صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی
 16. برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی
 17. برگزاری کارگاه های نشریات دانشجویی ویژه اعضای هیئت تحریریه
 18. برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی
ایــن اداره زیرمجموعــه مدیریــت امورفرهنگــی و اجتماعــی از ادارات تابعــه معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه اســت. در کنــار فضــای تحصیــل دانشــگاهی و علمــی، در پــی ارتقــای مهارت هــای جانبــی دانشــجویان می باشــد.
در حــال حاضــر قریــب بــه ۱۷ کانــون دانشــجویی شــامل کانــون هــای: قــرآن و عتــرت، شــعر و ادب ، ترســیمی، فیلــم و عکاســی، تئاتــر، هــلال احمــر، مطالعــات و پژوهش های اسلامی، نجــوم، فلســفه و دیــن، ۳۱۳، همیاران سلامت، مدیریت، زبان، انتظار، موسیقی و کارآفرینی فعالیــت مــی نمایــد.
کانــون هــای فــوق الذکــر توســط دانشــجویان و در محیــط دانشــگاهی در جهــت ایجــاد بســتر مناســب بــرای شناســایی و رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و توانایــی هــای دانشــجویان در زمینــه هــای فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت.
تشــکل هــای اســلامی دانشــجویان: بمنظــور تحقــق آرمــان هــای انقــلاب و امــام و رهبــری مبنــی بــر تحقــق دانشــگاه اســلامی در چارچــوب ضوابــط و مقــررات دانشــگاه تشــکیل گردیــده و هــم اکنــون تشــکلهایی از جملــه بســیج دانشــجوئی و انجمــن اســلامی دانشــجویان و...در دانشــگاه فعالیــت دارنــد.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 732 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر