افراد

 | تاریخ ارسال: 1400/2/7 | 
جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.
 
مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری
دکتر احسان حاجی زاده
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
شماره داخلی: ۲۲۱۵                شماره مستقیم: ۶۶۴۹۷۹۳۷
پست الکترونیکی: ehsanhajizadehaut.ac.ir

مصومه شهبازی
مسئول دفتر
شماره داخلی: ۲۲۱۵                شماره مستقیم: ۶۶۴۹۷۹۳۷
پست الکترونیکی: 
m_shahbaziaut.ac.ir
سهیلا بخشی
کارشناس مسئول امور هیات امناء
شماره داخلی: ۵۰۴۹
پست الکترونیکی: sohaaut.ac.ir

مهندس اعظم کریمی رائینی
کارشناس مسئول آمار
شماره داخلی: ۵۰۴۳
پست الکترونیکی: akarimiaut.ac.ir

اداره برنامه ریزی منابع انسانی
مهندس امیر برادران گوگانی
رئیس اداره برنامه ریزی منابع انسانی
شماره داخلی: ۵۶۸۰          
پست الکترونیکی: 
amir.baradaranaut.ac.ir
مهندس معصومه نصیری
کارشناس مسئول تشکیلات و تحول اداری
شماره داخلی: ۵۶۸۱        
پست الکترونیکی: 
mnasiriaut.ac.ir
مهندس روشنک بهرام نژاد
کارشناس مسئول برنامه ریزی منابع انسانی
شماره داخلی: ۵۹۶۳        
پست الکترونیکی: 
bahramnejadaut.ac.ir
مهندس فاطمه حجتی کرمانی
کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی (ارزیابی عملکرد)
شماره داخلی: ۵۶۸۶        
پست الکترونیکی: 
fhojatiaut.ac.ir
اداره بودجه
مهندس فاطمه مقانی
رئیس اداره بودجه
شماره داخلی: ۲۲۱۴        
پست الکترونیکی: 
f.moghaniaut.ac.ir
مهندس حسن بارانی زاده
کارشناس مسئول بودجه عمرانی
شماره داخلی: ۵۰۴۳        
پست الکترونیکی: 
h.baraniaut.ac.ir
سولماز نیکجوفرد
کارشناس مسئول بودجه هزینه ای
شماره داخلی: ۲۲۱۶
پست الکترونیکی: 
solmaznikjooaut.ac.ir