عسل آغاز
استادیار
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
a.aghazaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
88