امیر خرسندی
استادیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
a_khorsandiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
935