احمد افشار
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
aafsharaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
598