عباس احمدی
دانشیار
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
abbas.ahmadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
590