امیر احمدی جاوید
دانشیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی تولید صنعتی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ahmadi_javidaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
2032