امیر احمدی جاوید
دانشیار
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ahmadi_javidaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
923