آقای امین جعفری رامیانی
استادیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ajafariaut.ac.ir
شماره تماس:
021-64542990
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):