اعظم جلالی آرانی
دانشیار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ajalaliaut.ac.ir
شماره تماس:
+982164542435
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
545