محسن اکبرپورشیرازی حقیقت
دانشیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
akbarpouraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
1466