امیر عبدا...
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
amirahaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
27
ارجاعات (Scopus):
2117