رضا امراللهی بیوکی
استاد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
amrollahiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
591