علیرضا باقری
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ar_bagheriaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
365