علیرضا باقری
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
ar_bagheriaut.ac.ir
h-index:
8
شماره تماس:
ارجاعات:
185