علیرضا ابراهیمی
دانشیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
arebrahimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
141