عبدالرضا اروجعلیان مشهدی
استاد
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
aroujaliaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
28
ارجاعات (Scopus):
2548