مریم اشرفی
استادیار
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
Ashrafi.mmaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
6
ارجاعات (Scopus):
130