امیرنادر عسکرپور
استادیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
askarpouraut.ac.ir
شماره تماس:
+98 21 64545799
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
782