علی اکبر زارعی یزد
مربی
واحد آموزشی بندر ماهشهر
گروه آموزشی پلیمر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
azareiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):