بهروز کریمی
استاد
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
b.karimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):