محمدرضا بابائی لواسانی
استادیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
babaeiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
158