بابک صادقیان
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی IT

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
basadeghaut.ac.ir
h-index:
7
شماره تماس:
ارجاعات:
216