کاووس فلامکی
استاد
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
c.falamakiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
17
ارجاعات (Scopus):
1133