هادی دبیریان
دانشیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
dabiryanaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
133