علی دوست محمدی
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
dadaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
276