عبدالرحیم جواهریان
استاد
دانشکده مهندسی نفت
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
javaherianaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):