مهدي توحيديان
استادیار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mahdi.tohidianaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):