مرتضی ابراهیمی
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ebrahimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
20
ارجاعات (Scopus):
1037