مرتضی ابراهیمی
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ebrahimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
24
ارجاعات (Scopus):
1531