مرتضی ابراهیمی
دانشیار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ebrahimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
777