اکبر اصفهانی پور
دانشیار
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
esfahaaaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
615