علی عظیمی
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
aliazimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
144