سیدسعید قنادپور
استادیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
s.ghannadpouraut.ac.ir
شماره تماس:
98-21-64542948
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):