حسین کامران حقیقی
استادیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
h.kamran.haut.ac.ir
شماره تماس:
02164542919
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):