محمدرضا اسلامی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
eslamiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
58
ارجاعات (Scopus):
12655