نازنین اعزاز شهابی
استادیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ezazshahabiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
4
ارجاعات (Scopus):
52