فرزانه عبداللهی
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
f_abdollahiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
25
ارجاعات (Scopus):
2317