فاطمه موسی زادگان
استادیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
f_mousazadeganaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
77