حامد فربه
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
farbehaut.ac.ir
h-index:
8
شماره تماس:
ارجاعات:
149