علی فرزادی
استادیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
farzadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
367