سیدحمید فتحی
استاد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
fathiaut.ac.ir
شماره تماس:
+98 21 6454 3353
h-index (Scopus):
31
ارجاعات (Scopus):
3900