ایاز قربانی
استاد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ghorbaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
6
ارجاعات (Scopus):
83