گیورک باباملک قره پتیان
استاد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
grptianaut.ac.ir
شماره تماس:
0098-21-6454-3341
h-index (Scopus):
57
ارجاعات (Scopus):
13388