حمیدرضا نوروزی
استادیار
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
h.norouziaut.ac.ir
شماره تماس:
64543157
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
362